TÀU SIÊU TỐC: QUAN LẠN ⇔ CÁI RỒNG

CHUYẾN CỐ ĐỊNH - CHẠY HÀNG NGÀY

Giờ đi Giờ đến 1 Chiều Khứ hồi Cảng đi Cảng đến Tên tàu Đặt vé
7:00 7:30

150.000đ

300.000đ

QUAN LẠN

CÁI RỒNG

Hảo Thịnh

01; 02; 08; 09

Booking
8:00 8:30
9:00 9:30

15000đ

300.000đ

CÁI RỒNG

QUAN LẠN

Hảo Thịnh
01; 02; 08; 09

Booking
13:30 14:00

CHUYẾN TĂNG CƯỜNG THỨ 6,7 & CHỦ NHẬT

Giờ đi Giờ đến 1 Chiều Khứ hồi Cảng đi Cảng đến Tên tàu Đặt vé
7:30 8:00

150.000đ

300.000đ

Cái Rồng

Quan Lạn

Các Tàu Hảo Thịnh

03; 06; 08; 09

Booking

9:30 10:00
11:30 12:00
13:00 13:30
15:00 15:30
8:30 9:00

150.000đ

300.000đ

Quan Lạn

Cái Rồng

Các Tàu Hảo Thịnh

03; 06; 08; 09

Booking

10:30 11:30
12:30 13:00
14:30 15:00
16:30 17:00

TÀU SIÊU TỐC: VÂN ĐỒN ⇔ CÔ TÔ

Giờ đi Giờ đến 1 Chiều Khứ hồi Cảng đi Cảng đến Tên tàu Đặt vé
11:00 12:00

200.000đ

400.000đ

Vân Đồn

Cô Tô

Hảo Thịnh 01, 02

Booking

14:00 15:00
06:30 07:30

200.000đ

400.000đ

Cô Tô

Vân Đồn

Hảo Thịnh 01, 02

16:30 17:30

TÀU SIÊU TỐC: CÁI RỒNG ⇔ MINH CHÂU

Giờ đi Giờ đến 1 Chiều Khứ hồi Cảng đi Cảng đến Tên tàu Đặt vé
9:00 9:30 140.000đ 280.000đ Cái Rồng Minh Châu Hảo Thịnh 06; 08

Booking

10:00 10:30 140.000đ 280.000đ Minh Châu Cái Rồng Hảo Thịnh 06; 08
13:00 13:30 140.000đ 280.000đ Cái Rồng Minh Châu Hảo Thịnh 06; 08
14:00 14:00 140.000đ 280.000đ Minh Châu Cái Rồng Hảo Thịnh 06; 08

TÀU SIÊU TỐC: HẠ LONG ⇔ QUAN LẠN

Giờ đi Giờ đến 1 Chiều Khứ hồi Cảng đi Cảng đến Tên tàu Đặt vé
8:00 8:50 200.000 400.000 Quan Lạn Hạ Long Hảo Thịnh 06; 08

Booking

12:00 12:50 200.000 400.000 Hạ Long Quan Lạn Hảo Thịnh 06; 08